תו איכות ויעילות

 תו איכות ויעילות
בנינו מתווה שבבסיסו תערך בדיקה של העמותה על פי פרמטרים מסוימים ובהיבטים מגוונים כמפורט להלן על מנת לקבל תמונה סבירה באשר למצבה הכולל של העמותה. מתווה זה כולל שלוש הנחות עבודה יסודיות

בניית מהלך הוליסטי

במסגרתו מתבצעות בדיקות שונות ומגוונות המרוכזות בדוח מפורט. דוח זה מבקש לרכז מכלול של תחומים ועקרונות האמורים לסייע בבדיקת תפקוד העמותה, דיווח ויעילות ביצועיה כגון

בחינת המידה בה מטרות העמותה, התוכניות למימוש מטרותיו ותפקידם של העובדים בעמותה, הן ברורות, משתלבות בפעילות העמותה ומשתקפות כראוי בתכניות העמותה, מבנה העמותה, אופן האצלת סמכויות ותהליכי קבלת ההחלטות בעמותה

בחינת המידה בה הפעלת תכנית או פעילות בידי העמותה ממשיכה להיות הגיונית וסבירה בהתחשב באתגרים או בתנאים הקיימים במסגרתן התכנית או הפעילות אמורה לתת מענה

בחינת המידה בה קיימת הלימה בין ההשקעה שבוצעה בתכנון תכנית על מרכיביה העיקריים והוצאתה לפועל לבין המטרות הספציפיות שלצורך מימושן הוקמה התכנית

בדיקת התרחשותן של השלכות משמעותיות נוספות במהלך ביצוע תכניות העמותה, לצד ההשפעה הישירה המתוכננת, בין אם הלשכות אלו היו מכוונות בין אם לאו, בין אם היו חיוביות או שליליות

בדיקת התנהלותה העמותה בנוגעים ליכולותיה הכלכליות והשפעתן על איתנותה להמשיך ולפעול

בדיקת מערך הקשר והיקפו בעמותה עם התורמים וקיומן של הנחיות ברורות לאופן בו ישמר קשר זה באופן ויוביל למקסום הקשר עם התורם לאורך השנים

בדיקת היחסים בין עלויות, תשומות ותפוקות כפי שבות לביטוי בפעילות העמותה

בחינת יכולת העמותה להסתגל לשינויים במגרש פעילותה כגון כניסת מתחרים, שינויים רגולטיביים, הזדמנויות לגיוס מימון, פיתוח טכנולוגי רלוונטי וכו’

בדיקת התרחשותן של השלכות משמעותיות נוספות במהלך ביצוע תכניות העמותה, לצד ההשפעה הישירה המתוכננת, בין אם הלשכות אלו היו מכוונות בין אם לאו, בין אם היו חיוביות או שליליות

בחינת פעילות העמותה וקבלת הסברים ביחס להכנסות והוצאות העמותה, הערכת הנכסים, והיקף ההתחייבויות שהעמותה נושאת על עצמה

בדיקת האופן בו העמותה מספקת סביבת עבודה באווירה נוחה ומאפשרת לעובדיה, מספקת הזדמנויות מתאימות לפיתוח ולהישגים ומקדמת מחויבות, יוזמה ובטיחות

בדיקה באיזו מידה מייחסת העמותה ופועלת בשטח לשמירה על נכסיה האנושיים והכלכליים כגון אנשי מפתח חיוניים, מידע חיוני ו/או חסוי, רכוש בעל ערך (מקרקעין, ציוד וקנין רוחני) הסכמים, רשומות חשובות וכו’. בדיקת מידת המוגנות של העמותה מפני אירועים העלולים לאיים על המשך תפקודה השוטף, אמינותה, יכולותיה הכלכליות ולעיתים אף על עצם קיומה

בחינה באיזו מידה מזוהים אירועים משמעותיים הנוגעים לביצועי העמותה ויכולותיה הארגוניות, מדווחים ונמצאים תחת מעקב קפדני על ידי הגורמים הרלוונטיים בעמותה

איתור תמרורי אזהרה ודגלים אדומים

בשל מגבלות מובנות בהיקפה ובעומקה של הבדיקה, תשאנה חלק מן הבדיקות השונות אופי שיש בו לייצר ממצאים שישמשו תמרורי אזהרה אודות היבט כזה או אחר בפעילות העמותה המצריך בדיקה לעומק בהמשך

הכרה בחשיבות יעילות התהליך

צוות המרכז פועל באופן מתמיד למציאת האיזון הראוי בין בדיקה מקצועית ויסודית לקבלת מלוא המידע הנדרש על העמותה – מחד, ומאידך – קיום בדיקה סבירה שאינה מכבידה או משבשת את התנהלותה השוטפת של העמותה. ביצוע התהליך אמור לאפשר את קיומו בד בבד עם יצירת תקשורת ממוקדת ומכבדת מול עובדי העמותה. לאור הנחת יסוד זו אנו פועלים לקבלת משוב מהעמותה הנבדקת עם סיום התהליך – באשר למשך הבדיקה, השפעתה על תפקוד העמותה וכיוב’, על מנת להמשיך ולשפר את יעילותו של התהליך

דו”ח והמלצות

עם סיום הליך בדיקת הנאותות, נפיק דו”ח עם המלצות והאם יש ענינים הדורשים מעקב דחוף

תו איכות ויעילות

ביחד עם הדו”ח ובאם הממצאים מצדיקים זאת, נשלח את התו בעברית ובאנגלית עבור
האתר של העמותה. תוקף התו לרב יהיה בין שנתיים או שלוש

NGO_HE_COLOR

בדיקה חוזרת

באם ישנו נקודה או שתיים שמצריכים בדיקה חוזרת עבור חודשיים, זה יעשה ללא תשלום

זוכי התו